Ang kursong ito ay ginamit ang iba't ibang istratehiya ng pagbasa,  at nabibigay-pokus sa paglinang ng kakayahan ng mga estudyante sa kritikal na pagbasa ng iba't ibang akademikong teksto at genre tungo sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa pagsulat nga pananaliksik-papel.


LEC: 3 units | 3 hours per week

LAB: NONE

Pre-requisite: FIl 1D